Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

ZAKŁAD PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Zakład Protetyki Stomatologicznej został powołany wraz z Instytutem Stomatologii AM w Lublinie w dniu 1 października 1974 roku. W 1985 roku przy Zakładzie powstała Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Pracownia ta była na początku jedyną tego typu wyodrębnioną placówką naukową w kraju, zajmującą się leczeniem chorych z bólami twarzy i głowy na tle dysfunkcji układu stomatognatycznego. W momencie powołania Zakład Protetyki Stomatologicznej zatrudniał 5 pracowników naukowo-dydaktycznych. Obecnie w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej jest zatrudnionych 23 nauczycieli akademickich (5 adiunktów i 18 asystentów). Pracownicy Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej aktywnie działają w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Kilku pracowników Zakładu wchodzi w skład Zarządu Oddziału PTS w Lublinie. Lekarze pracujący w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej prowadzą szkolenia przeddyplomowe i podyplomowe. Realizowany jest program szkolenia przeddyplomowego z zakresu protetyki stomatologicznej oraz materiałoznawstwa stomatologicznego dla studentów I, III, IV, V roku kierunku lekarsko-dentystycznego (ćwiczenia przedkliniczne, ćwiczenia kliniczne, wykłady). W roku 2009 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie powstał nowy kierunek studiów - techniki dentystyczne, na którym większość zajęć prowadzona jest w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. Jest to kierunek praktyczny, w związku z tym głównynacisk położony jest na samodzielne wykonawstwo labolatoryjne prac protetycznych. W ciągu całego toku studiów każdy student kilkukrotnie własnoręcznie wykonuje wszystkie rodzaje uzupełnień protetycznych. Od kilku lat w Zakładzie prowadzone są również zajęcia ze studentami anglojęzycznymi.
 
 

 

 

 

Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, Profesor Uczelni
Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej
 
 
Dzięki zakupowi systemu CAD/CAM Ceramill, umożliwiającego wykonanie uzupełnień na podbudowie z dwutlenku cyrkonu, oferta lecznicza została uzupełniona o prace o najwyższym stopniu precyzji. Zakup nowoczesnego urządzenia umożliwił także szkolenie przed- i podyplomowe w tym zakresie oraz prowadzenie badań nad zastosowanie dwutlenku cyrkonu w protetyce.
 

 


 
Działalność naukowa
 
Zasadnicza problematyka naukowa
> Rehabilitacja protetyczna układu stomatognatycznego: braki częściowe i całkowite, dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych, zastosowanie systemów CAD/CAM w protetyce stomatologicznej, badania epidemiologiczne.
 
Tematyka aktualnie prowadzonych badań:
> Zastosowanie tlenku cyrkonu w pracach protetycznych;
> Aspekty kliniczne uzupełniania ubytków ubytków MOD z zastosowaniem techniki frezowania metodą CAD/CAM;
> Lobolatoryjna ocena technik wzmacniających płytę protezy osiadającej oraz ich wpływ na długoczasowe funkcjonawanie w warunkach jamy ustnej;
> Właściwości fizykochemiczne materiałów do uzupełnień tymczasowych;
> Właściwości fizykochemiczne włókien szklanych i poliaramidowych;
> Badanie wytrzymałości ceramiki dwukrzemowo-litowej w porównaniu z dwutlenkiem cyrkonu.
 

W Zakładzie Protetyki Stomatologiocznej konsultowani są pacjenci przed leczeniem protetycznym i implantologicznym. Prowadzone jest leczenie w ramach kontraktu z NFZ oraz usługi ponadstandardowych. Pacjenci z deformacjami i ubytkami tkanek po operacjach onkologicznech leczeni są również w ramach refundacji. Przeprowadzana rehabilitacja narządu żucia tych pacjentów należy do bardzo trudnej, wysokospecjalistycznej dziedziny leczenia protetycznego.

 

Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej i usługowej pracownicy Zakłądu rozwijają współpracę z lekazami różnych specjalności poprzez organizację corocznych konferencji naukowo-szkoleniowych, cieszących się coraz większym zainteresowaniem.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

 

 

RZ 2021

 

 

Aktualności