Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Aktualności

MISJA I STRATEGIA I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE NA LATA 2014-2020

MISJA I STRATEGIA
I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGICZNYM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
NA LATA 2014-2020

MISJA

Misją I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie jest prowadzenie badań naukowych, podnoszenie jakości kształcenia studentów i absolwentów oraz podnoszenie poziomu świadczeń zdrowotnych. Przygotowanie studentów i absolwentów do samodzielnego uczenia się, postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, upowszechniania wiedzy nabytej podczas studiów i rozwiązywania problemów zdrowotnych społeczeństwa. Wykorzystanie kontaktów ze społeczeństwem jako czynnika inspirującego do badań.

STRATEGIA

Ogólnym celem strategicznym I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie są działania w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej, które zapewnią wysoką jakość kształcenia z wykorzystaniem narzędzia służącego do weryfikacji - wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, z jednoczesną wysoką jakością badań naukowych.

Strategia rozwoju I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym jest zgodna ze strategią rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na lata 2014-2020.

CELE STATEGICZNE

Cel strategiczny 1

Indywidualizacja i priorytetyzacja działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału

Cel strategiczny 2

Zwiększenie udziału Wydziału w transferze wiedzy i umiejętności jako głównego czynnika weryfikacji  wydziałowej oferty kształcenia i badań

Cel strategiczny 3

Otwartość Wydziału w zakresie udostępniania zasobów akademickich dla integracji
środowisk uniwersyteckich i edukacyjnych.

Cel strategiczny 4

Rozwój Wydziałowego systemu zarządzania i zapewniania jakości.

 

 

 

 

Cel strategiczny 1

Indywidualizacja i priorytetyzacja działalności naukowo-dydaktycznej Wydziału

Ustawiczne doskonalenie programów dydaktycznych i opieka nad jakością kształcenia zgodna ze standardem na kierunku lekarsko-dentystycznym.

 1. Wprowadzenie do programów kształcenia Subject Based Learning i Problem Based Learning jako nowoczesnych metod dydaktycznych i dostosowanie narzędzi monitorowania efektów kształcenia do ww. metod.
 2. Włączenie do programów kształcenia umiejętności i kompetencji pozamedycznych.
 3. Wprowadzenie zajęć poszerzających wiedzę studentów o efekty kształcenia wykraczające poza standard.
 4. Wprowadzanie nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności z wykorzystaniem e-learningu w kształceniu i/lub weryfikacji efektów kształcenia.
 5. Wprowadzanie nowych elementów specjalnościowych w ramach studiów
  w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie rynku oraz zgłaszane inicjatywy podmiotów zewnętrznych.
 6. Doskonalenie systemu akademickich praktyk zawodowych z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości zdrowotnej.
 7. Zwiększenie liczby i kreowanie nowych modułów/fakultetów do wyboru przez studenta w celu indywidualizacji toku studiów.
 8. Poszerzenie oferty kształcenia w języku angielskim o studia III stopnia prowadzonego na Wydziale.
 9. Tworzenie programów kształcenia, w szczególności na studiach III stopnia prowadzonych wspólnie z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w kluczowych obszarach kształcenia dostosowanych do „Strategii Europa 2020”.
 10. Wdrożenie formuły konsultacji programów kształcenia (form, metod, treści) ze studentami i doktorantami oraz interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 11. Rozwój studenckich kół naukowych i zapewnienie udziału wybitnych studentów w projektach badawczych.
 12. Wzbogacenie programów kształcenia o nowe metody, w tym metody zwiększające aktywność studentów w procesie dydaktycznym i monitoring ich skuteczności.

Cel strategiczny 2

Zwiększenie udziału Wydziału w transferze wiedzy i umiejętności jako głównego czynnika weryfikacji  wydziałowej oferty kształcenia i badań

Współuczestnictwo Wydziału w wypracowaniu przez Uczelnię narzędzi monitoringu i modyfikacji oferty kształcenia i badań do aktualnych potrzeb rynku pracy.

 1. Współuczestnictwo Wydziału w ocenie programów studiów w odniesieniu do faktycznego zapotrzebowania społecznego z uwzględnieniem epidemiologii i warunków demograficznych regionu.
 2. Uczestnictwo w charakterze obserwatorów przedstawicieli samorządów zawodowych i organizacji zawodowych w egzaminach dyplomowych prowadzonych na Wydziale.
 3. Monitorowanie losów zawodowych absolwentów pozwalające na porównanie osiągnięć absolwentów tych samych kierunków różnych uczelni i uwzględnianie wniosków w modyfikacji programów kształcenia.
 4. Badanie satysfakcji pracodawców z przygotowania absolwentów Wydziału do pracy.
 5. Poprawa kategoryzacji Wydziału według Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.

 

Współudział Wydziału w budowaniu przez Uczelnię współpracy z podmiotami działającymi na rynku usług medycznych dla upraktycznienia procesu dydaktycznego i komercjalizacji nauki.

 1. Zwiększenie udziału zewnętrznych specjalistów-praktyków w procesie kształcenia studentów i doktorantów.
 2. Poszerzenie zakresu i form współpracy Wydziału z podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne.
 3. Poprawa  warunków do zdobywania przez studentów praktycznych umiejętności poza programem kształcenia.

Cel strategiczny 3

Otwartość Wydziału w zakresie udostępniania zasobów akademickich dla integracji środowisk uniwersyteckich i edukacyjnych.

Nawiązywanie przez Wydział współpracy międzynarodowej o charakterze naukowo-badawczym i dydaktycznym.

 1. Wprowadzenie doktoratów międzynarodowych z obroną w j. angielskim i zagranicznymi Recenzentami.
 2. Aktywne uczestnictwo w programach współpracy międzynarodowej szkół wyższych (ERASMUS).
 3. Udział obcokrajowców w procesie naukowo-badawczym i dydaktycznym - „Visiting Professor”.

Prowadzenie innowacyjnych badań naukowych służących rozwojowi wiedzy medycznej i współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym kraju/regionu.

 1. Zwiększenie uczestnictwa Wydziału w programach współpracy krajowej
  uczelni medycznych (MOSTUM).
 2. Aktywny udział w imprezach organizowanych przez władze lokalne i akcjach promujących zdrowie.
 3. Wzmocnienie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w regionie.

Cel strategiczny 4

Rozwój Wydziałowego systemu zarządzania i zapewniania jakości.

Rozwój narzędzi wewnętrznej kontroli jakości programów kształcenia i weryfikacji efektów Kształcenia na Wydziale.

 1. Wsparcie kadry dydaktycznej Wydziału w rozwoju kompetencji do zadań dydaktycznych i naukowych.
 2. Analiza wniosków z monitoringu realizacji programów kształcenia min. 1 x na rok i wdrożenie rekomendacji.
 3. Doskonalenie systemu monitorowania i nadzoru kształcenia praktycznego na Wydziale.
 4. Wprowadzanie nowych form weryfikacji osiągniętych efektów kształcenia.
 5. Opracowanie systemu ustawicznego podnoszenia kwalifikacji kadry akademickiej i lekarzy-praktyków na bazie Uczelni.
 6. Opracowanie przejrzystych zasad awansowania pracowników dydaktycznych, opartych na ocenie jakości kształcenia.
 7. Udział w działaniach przygotowawczych do budowy Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Stomatologii.

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY

Absolwent studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym otrzymuje tytuł lekarza dentysty, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

- medycyny oraz nauk przyrodniczych,

- stomatologii,

- edukacji prozdrowotnej,

- prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników,

- organizacji praktyki lekarza-dentysty i zarządzania w ochronie zdrowia.

 

ROZWÓJ STOMATOLOGII

 1. Poprawa warunków lokalowych.
 2. Zorganizowanie ośrodka (wydziału) kształcenia podyplomowego dla absolwentów i  lekarzy specjalizujących się oraz organizowanie kursów doskonalących.
 3. Współpraca z innymi jednostkami UM.
 4. Współpraca międzynarodowa.
 5. Współpraca z innymi uczelniami Lublina - Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy.
 6. Działalność profilaktyczno-lecznicza skierowana do mieszkańców makroregionu lubelskiego.
 7. Popularyzowanie osiągnięć naukowych podczas lubelskiego festiwalu nauki polskiej.
 8. Przekazywanie aktualnych informacji dotyczących rozwoju zawodowego.
 9. Jakość kształcenia:
 1.  poprawa jakości kształcenia przy współudziale pracowników  naukowo-dydaktycznych i studentów;
 2.  motywacja studentów osiąganiem bardzo dobrych wyników nauczania;
 3.  rozwijanie indywidualnych zainteresowań studentów przez udział w pracach studenckich kół naukowych;
 4.  praca z PACJENTAMI we wszystkich specjalnościach w okresie kształcenia przeddyplomowego;
 5.  zintensyfikowanie działalności studenckich kół naukowych;
 6.  wprowadzenie udziału przedstawicieli zewnętrznych w egzaminach dyplomowych np. przedstawicieli innych Uczelni - zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni.